תקנון ותנאי השתתפות במבצע "תכנית השגרירים״

תאריך עדכון אחרון: דצמבר 2021

תוקף תכנית השגרירים הוא עד 25/9/2022

חברת רייזאפ מומנטס בע"מ (להלן: "רייזאפ" או "אנחנו") מתכבדת להזמין את לקוחותיה הקיימים  (להלן: "השגריר(ים)" או "אתם") להמליץ ללקוחות פוטנציאלים על "שירות התזרים" של רייזאפ (להלן: "השירות"), וליהנות מתגמול כספי עבור כל מצטרף חדש שיצטרף לשירות בעקבות כך, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן, בהתאמה: "התקנון" ו-"תכנית השגרירים"). התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים. 

1. שימו לב:

 • תקנון זה הוא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו וממדיניות הפרטיות שלנו, הזמינים בכתובת: https://www.riseup.co.il/termsofuse + https://www.riseup.co.il/privacy-policy  (להלן, ביחד: "תנאי השימוש"). התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין רייזאפ לבינך, ובהרשמתך ו/או השתתפותך בתכנית השגרירים אתה מאשר כי קראת והסכמת לתנאי תקנון זה. למען הסר ספק, על מנת להשתתף בתכנית השגרירים עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). 
   

 • ככל שיש לך שאלות נוספות, או הערות בנוגע לתקנון זה, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת hello@riseup.co.il או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב דניאל פריש 3, תל אביב. נציגי רייזאפ עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה. 

 

2. התגמול:

 • כל שגריר יקבל מרייזאפ קישור ייעודי אשר נועד להזמנת לקוחות פוטנציאלים להירשם לשירות (להלן: "הקישור"). השגריר יפיץ את הקישור ללקוחות פוטנציאליים תוך המלצה מניסיון אישי בלבד על השירות בכל אמצעי המדיה למעט בקבוצת הפייסבוק ״להיות על זה ביחד עם רייזאפ״
   

 • עבור כל מצטרף חדש באמצעות הקישור, ייהנה השגריר מן התמורה הבאה:

 1. עבור כל התנסות בחינם של מצטרף חדש לשירות בפעם הראשונה, עקב המלצה והקישור של השגריר, יזכה השגריר בתגמול חד פעמי על סך 50 ש"ח; ו-

 2. ככל שהמצטרף החדש ימשיך בשירות למסלול בתשלום בתום תקופת ההתנסות ולאחר שייגבה ממנו תשלום חודשי בפעם הראשונה (להלן: “מנוי חדש“), השגריר יקבל תגמול חד פעמי נוסף על סך 100 ש“ח. 

 

סה״כ כל התמורה על כל בית אב שמצטרף לשירות תסתכם בעד 150 ש״ח. 

(להלן, ביחד: "התגמול")

 

3. אופן התשלום:

 • תשלום התגמול לשגריר יבוצע בתוך 30 ימי עסקים מרגע שהחלה ההתנסות ו/או השירות בתשלום, בהתאם לנסיבות הרלוונטיות וכאמור לעיל.

 • ככלל, התגמול ישולם לשגריר באמצעות אפליקציית התשלומים PayBox (להלן: "פייבוקס"). באחריות השגריר להתקין את אפליקציית פייבוקס כדי לקבל את התגמול. יובהר כי השימוש בפייבוקס הוא באחריותך בלבד, וכי רייזאפ אינה המציעה של פייבוקס או אחראית על תפעול פייבוקס וכי רייזאפ מסירה בזאת כל אחריות לעניין שימושך או היעדר אפשרות השימוש בפייבוקס. אנו ממליצים שתקרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייבוקס לפני הרשמתך לאפליקציית פייבוקס. על אף האמור, רייזאפ שומרת לעצמה את הזכות לשלם את התגמול לשגרירים באמצעי תשלום אחרים (למשל בהעברה בנקאית ו/או באמצעות אפליקציות תשלומים אחרות), וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4. הצהרות השגריר:

בעצם השתתפותך בתכנית השגרירים אתה מאשר, מצהיר ומסכים כי:

 • אתה מכיר את תנאי התקנון ותנאי השימוש וכי תפעל על פיהם, בתום לב, ולפי כל הוראות החוק הרלוונטיות, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

 • אין בהשתתפותך בתוכנית השגרירים כדי להפר כל הסכם ו/או התחייבות כלפי כל צד שלישי;

 • אינך, בשום אופן, שלוח של רייזאפ וכי לא תציג ללקוחות פוטנציאליים מצגים מטעים ו/או כוזבים ו/או לא אתים ו/או מצגים שלא עולים בקנה אחד עם השירות, תנאי השימוש או הקשר שלך עם רייזאפ. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב ומצהיר כי לא תתחייב כלפי צד שלישי באופן שאינו עולה בקנה אחד עם השירות, כי ההמלצות ללקוחות פוטנציאליים יהיו אישיות ובעלות אופי חיובי, כי לא תפגע במוניטין של רייזאפ או תציגה באופן שלילי בכל דרך שהיא וכי לא תשדל באופן פסול לקוחות פוטנציאליים להצטרף לשירות;

 • לא תשתמש, במישרין או בעקיפין, בכל כלי טכנולוגי לשם שליחת הקישור ללקוחות פוטנציאליים והרשמה לשירות באופן שעלול לנצל לרעה את תוכנית השגרירים (לדוגמא: שימוש בקוד מחשב (בוט) לצורך הרשמה לשירות);

 • לא תבטיח לכל צד שלישי, לרבות לקוחות פוטנציאליים, כי תחלוק עמם את התגמול; 

 • תשלם את כל ההיטלים ו/או המיסים על פי דין בגין קבלת התגמול, ככל שאלו חלים עליך.

 • תגלה באופן ברור ושאינו משתמע לשני פנים, בכל פרסום שתפרסם תחת תקנון זה, בכל מדיה, כי הפרסום נערך בהיותך חבר/ה בתוכנית השגרירים של רייזאפ.


 

5. תנאים כלליים:

 • התגמול לשגריר בגין הצטרפות של מצטרף חדש ו/או מנוי חדש לשירות, יינתן עבור בית אב אחד (בני זוג) המצטרף לשירות, וכל עוד תכנית השגרירים בתוקף בלבד (במילים אחרות, ככל ששני בני זוג הצטרפו לשירות באמצעות אותו השגריר, השגריר יתוגמל בעבור מצטרף חדש אחד בלבד). 

 • התגמול לשגריר בגין הצטרפות של מצטרף חדש ו/או מנוי חדש, יינתן רק עבור מצטרפים/מנויים חדשים, שפרטיהם לא נמצאים במערכות רייזאפ וכאלו שלא השתמשו כלל בשירות עד להמלצת השגריר. 

 • התגמול בלעדי לשגריר שקיבל מרייזאפ הזמנה להצטרף לתכנית השגרירים (באמצעות קישור ייעודי שסופק לשגריר). רייזאפ שומרת על זכותה להזמין שגרירים להצטרף לתכנית השגרירים, בכפוף לשיקול דעתה הבלעתי, ובלי מתן נימוקים.

 • רייזאפ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפותו של שגריר בתכנית השגרירים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק. 

 • רייזאפ שומרת לעצמה את הזכות שלא לשלם תגמול בגין מצטרפים שהופנו לשירות ואשר רייזאפ חושדת באופן סביר שהם אינם מהווים הפניות לגיטימיות, לרבות כאלו שמטרתן העיקרית היא הוצאת כספים שלא ביושר מהחברה. 

 • תכנית השגרירים תקפה לשירות התזרים בלבד ואינה חלה על כל שירות אחר המוצע על ידי רייזאפ. 

 • תוקף תכנית השגרירים מעודכן בראש עמוד זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, ו/או לבטל ו/או לשנות את תנאי תכנית השגרירים ו/או להאריך את תוקף תכנית השגרירים לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לתת כל הודעה מוקדמת. 

 • אין כפל מבצעים והנחות. ט.ל.ח.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר תכנית השגרירים, תגברנה הוראות תקנון זה. 

 

 

בכל שאלה או הבהרה, ניתן ליצור קשר ב-Whatsapp שמספרו 058-6906335